Tag: การเลน

28
Jan
2022
Posted in Uncategorized

การเล่น C-bet Out of Position

การเล่น Out of Position นั้นเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากต้องเป็นคนเริ่ม Action ก่อนและไม่รู้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งต่างการเล่นเล่น In Position ที่ได้เปรียบในสองข้อนี้ ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าการเล่น Out of Position ควรจะเล่นอย่างไร…